LoginSafety Portal - ger dig kontroll över riskerna

Vår riskanalys genomförs i fyra moduler i er truckmiljö tillsammans med nyckelpersoner på ditt företag - enligt riktlinjerna i AFS 2001:1 "Systematiskt arbetsmiljöarbete" och AFS 2006:5 "Användning av truckar":

1. Startpaket/dokumentinventering
    Resulterar i en åtgärdsplan över dokument som saknas eller behöver revideras.

2. Riskidentifiering/rundvandring
    Resulterar i en åtgärdsplan över upptäckta risker inom produktions- och lagerlokaler (där
     maskinerna finns).

3. Personalinfo/"Lokala regler"
    Revidering av "Lokala truck & maskinregler", personalmöten samt signering av åtgärdsplaner.

4. Rapporter/avslut/certifikat
    Summering, rapporter och certifikat.

Om arbetsmetod och nyttor

Efter genomförd analys upprättar vi en handlingsplan för ditt företags riskhantering. I

  • Färdiga checklistor
  • Färdigskrivna åtgärdsförslag vid brister
  • Automatisk handlingsplan för brister
  • Översiktlig statistik
  • Utbildning/Bakgrund
  • Dokumentation
  • Arkiv